Vedtekter

VEDTEKTER FOR LUNDE BARNEHAGE AS

Gjeldende fra 15.12.2014.

1. EIERE

Lunde Barnehages eiere/aksjonærer er Terje Martin Nereng og Steen Arne Hansen.

2. FORMÅL

Barnehagen skal sikre barna gode utviklingsmuligheter i et nært samarbeid med barnas foresatte. Virksomheten skal drives i samsvar med kommunens retningslinjer for barnehagedrift, barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet – 2011).

Lunde barnehage skal tilby barna et fullverdig pedagogisk opplegg gjennom lek og aktiviteter.

Barnehagen skal drives på en økonomisk lønnsom måte som sikrer de ansattes økonomiske rettigheter.

3. VERDIGRUNNLAG

Lunde Barnehage forplikter seg til å arbeide i tråd med rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2011).

«Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.»  (Kunnskapsdepartementet 2011, s 11)

Barnehagen er opptatt av å gi barna en god start på livet, og har derfor stort fokus på et sundt og variert kosthold samt fysisk aktivitet i hverdagen. Vi tilbringer mye tid ute, og er ofte på tur i skog og mark. Lunde barnehage er også miljøfyrtårn, så en sentral del av vår hverdag er å videreformidle gode holdninger til barna slik at vi kan ta best mulig vare på miljøet rundt oss.

I Lunde barnehage lar vi oss inspirere av Reggio Emilia pedagogikken. Reggio Emilia har sitt opphav i Nord Italia, fra byen med samme navn.

Reggio Emilia er ikke en fastsatt metode, men en filosofi som bygger på ny læring og utvikling. Barnehagen og personalet skal stadig evaluere og utvikle seg. Hver enkelt barnehage må tilpasse pedagogikken til sitt eget miljø.

Grunnleggeren av denne filosofien var barnepsykolog og pedagog Loris Malaguzzi. Han snakket varmt om barnet som en ressurs med enorme muligheter, svært rikt utrustet helt fra fødselen av, fylt av evner og gode egenskaper med lyst til å lære og til å utvikle seg. Filosofiens hovedtanke er å sette barnet i sentrum, gi det mulighet til å være delaktig og ha medvirkning i sin egen hverdag.

Filosofiens barnesyn sier oss at barn lærer best ved førstehåndserfaringer. Dette skjer gjennom forskning, undring over egne interesser, og i samspill med andre barn og voksne. Prosjekt og temaarbeid er derfor sentralt i hverdagen hos oss i Lunde barnehage.

4. OPPTAK AV BARN

Det er utarbeidet et felles søknadsskjema for private og kommunale barnehager. Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Fredrikstad kommunes nettsider. For hjelp til å søke, ta kontakt med Lunde Barnehage, eller kommunens servicetorg.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Ved ledig kapasitet skjer opptak fortløpende gjennom året.

Lunde barnehage er åpen for barn i alderen 0-6 år, og tilbyr 100% plasser.

Barnehagens styrer foretar opptak av barn på bakgrunn av retningslinjer vedtatt av eiere av Lunde barnehage.

Klage over opptaket sendes kommunen som opptaksmyndighet, som forelegger klagen for barnehageeier.

BARNEHAGEN FØLGER DISSE OPPTAKSKRITERIENE:

  1. Barn med prioritet etter § 13 i barnehageloven

Barn som er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4- 12 og 4- 4 annet og fjerde ledd.

  1. Barn som bor i familier med store belastninger.
  2. Andre kriterier i prioritert rekkefølge:
  •         Barn til ansatte ved Lunde barnehage.
  •         Søsken til barn som går i barnehagen.
  •         Kjønn – barnegruppens sammensetning.

 5. OPPHOLDSAVGIFT

Oppholdsavgiften fastsettes av regjeringen over statsbudsjettet (maxpris). Per dags dato er oppholdsavgiften fastsatt til kr 2730,- per mnd. Varsel om økning skal gis med 30 dagers varsel.

Det betales et tilegg for mat. Tillegget er på kr 350 per måned.

Ved manglende betaling i 2 måneder kan barnehageplassen sies opp av Lunde barnehage AS.

 6. OPPSIGELSE

Oppsigelsesfrist er 2 måneder. Plassen må sies opp før den første i hver måned.

7. ÅPNINGSTID OG OPPHOLDSTID

Åpningstiden er fra 06.45-17.00.

De fastsatte åpningstider må respekteres. Barn som blir hentet for sent faktureres med 200 Kr. Pr. påbegynt halvtime.

Barnehagene holdes stengt 4 uker i juli måned.

Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00.

Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt.

Barnehagen vil i løpet av året gjennomføre fem planleggingsdager, barnehagen er da stengt. Vi følger de kommunale planleggingsdagene.

 8. AREAL

Barnehagens leke/oppholdsareal er på 153 m2. Utearealet er på ca. 1000m2.

Leke og oppholdsareal pr. barn skal minimum være: 4,0 m2 for barn over 3 år. 5.2 m2 for barn under 3 år

9. FORELDRESAMARBEID.

  1. Foreldreråd.

Barnehagen skal ha et foreldreråd bestående av foresatte og foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen gir et godt barnehagemiljø.

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

2. Sammarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 eierrepresentanter som utnevnes av styreleder. Styrer har tale, forslags, og møterett. Samarbeidsutvalget skal følge departementets retningslinjer.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Ved avstemming har hver representant 1 stemme, ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Vanlig flertallsvedtak gjelder.

  1. Foreldremøter og foreldresamtaler.

Det vil med jevne mellomrom bli avholdt foreldremøter og foreldresamtaler.

Det må påberegnes deltakelse i en av barnehagens organer/ komiteer en gang per barn man har i Lunde barnehage.

10. STYRET

Barnehagens styre består av Terje Martin Nereng og Nina Nereng.

Styret vil sette standard for daglig drift og vedlikehold.

 11. HELSEMESSIGE FORHOLD

Barnehagen vil legge stor vekt på å ivareta barnas og de ansattes helse under oppholdet i barnehagen. Barn med smittefarlige sykdommer må holdes hjemme.

Barn som ikke kan delta på uteaktiviteter skal i hovedsak holdes hjemme.

Barnehagen må varsles dersom et barn er sykt eller av en eller annen grunn ikke kan møte i barnehagen. Alle ansatte vil gjennomgå førstehjelpskurs. Ansatte som skal ha med seg barn til aktiviteter i/ved vann vil gjennomgå livredningskurs.

 12. ANSVAR

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for barna. De ansatte i barnehagen skal påse at barnas sikkerhet til enhver tid ivaretas på best mulig måte.

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet.

Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

 13. HMS/INTERNKONTROLL

Barnehagen har egne rutiner i forhold til dette. Ønskes mer info, ta kontakt med styrer i Lunde barnehage.

 14. KOMMUNAL STØTTE

Barnehagen oppfyller kommunens vilkår for støtte.

 15. POLITIATTEST

Det kreves att alle som arbeider i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende attest fra politiet før ansettelse.

 16. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven §§13 til 13f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 22 og 23.

 

Reklamer