VEDTEKTER

Fastsatt i Lunde barnehages Samarbeidsutvalg 11.04.2018.  

1. EIERSKAP OG STYRE

Lunde Barnehage AS er privat og eies av Terje Martin Nereng og Jørn Thomas Hansen. Barnehagens styre består av Terje Martin Nereng og Nina Nereng, som setter standard for daglig drift og vedlikehold.

2. FORMÅL

Lunde Barnehages formål er å drive en barnehage med barna i fokus, og hvor lekens egenverdi anerkjennes. Barnehagen skal sikre barna gode utviklingsmuligheter i et nært samarbeid med barnas foresatte. Den skal drives på en økonomisk lønnsom måte, og sikre de ansattes økonomiske rettigheter. Virksomheten skal drives i samsvar med kommunens retningslinjer for barnehagedrift. Barnehagens formål og innhold skal samsvare med Barnehageloven §1 og 2. Rammeplan for barnehager er en forskrift som gir tydeligere retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

 3. VERDIGRUNNLAG

Alle barn har positive sider som skal fremheves, og de har krav på en positiv selvopplevelse. I Lunde barnehage ligger disse verdiene til grunn i det pedagogiske arbeidet med barna: Omsorg, anerkjennelse, respekt og likeverd.Barnehagen skal formidle verdier om å respektere medmennesker, naturen og alt levende.

Lunde barnehage vil sette barnet i sentrum, gi det mulighet til å være delaktig og ha medvirkning i sin egen hverdag. Vi arbeider etter filosofien om at barn lærer best ved å være aktive, nysgjerrige og forskende i et stimulerende miljø. Vi mener at læring ikke skal bygges på at det er de voksne som eier kunnskapen, men at det er barnas tanker og ideer som må tas vare på for å skape allsidighet i læringen.

4. OPPTAK AV BARN

Det er utarbeidet et felles søknadsskjema for private og kommunale barnehager som foregår via internett: https://fredrikstad.ist-asp.com/NO00106-pub/login.htm

For hjelp til å søke, ta kontakt med Lunde Barnehage direkte, eller kommunens servicetorg.

Lunde barnehage er åpen for barn i alderen 0-6 år. Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen 1.mars. Opptak skjer også fortløpende dersom det er ledige plasser.

Barnehagens styrer foretar opptak av barn på bakgrunn av retningslinjervedtatt av eiere av Lunde barnehage. Klage over opptaket sendes kommunen som opptaksmyndighet, som forelegger klagen for barnehageeier.

Barnehagen følger disse opptakskriteriene:

1. Barn med prioritet etter § 13 i barnehageloven. Barn som er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

2. Barn som bor i familier med store belastninger.

3. Andre kriterier i prioritert rekkefølge:

– Barn til ansatte ved Lunde barnehage.

– Utvidelse av plass til barn som allerede går i barnehagen

– Søsken til barn som går i barnehagen

– Alder

– Kjønn – barnegruppens sammensetning

– Loddtrekning

5. OPPHOLDSAVGIFT

Oppholdsavgift og betaling for kost fastsettes av barnehagens eier. Varsel om økning skal gis med 30 dagers varsel. Ved manglende betaling i 2 måneder kan barnehageplassen sies opp av Lunde barnehage AS.

Betalingssatser per 01.08.2022:

Månedlig oppholdsavgift: 3050,-

Betaling for kost: 400,-

Julimåned er betalingsfri. Betaling for kost gjelder for lunsj og ettermiddagsmåltid.

6.  OPPSIGELSE

Oppsigelsestiden for barnehageplass er 2 måneder, med virkning fra den 1. i den kommende måneden. Eksempel: Dersom barnehageplassen sies opp i løpet av januarmåned, vil det bli fakturert for oppholdsavgift til og med marsmåned.

7. ÅPNINGSTID OG OPPHOLDSTID

Den daglige åpningstiden er mellom klokken 06.45 – 17.00.

De fastsatte åpningstider må respekteres. Barn som blir hentet for sent faktureres med kr. 200 per påbegynte time.

Barnehagene holdes stengt 4 uker i julimåned, ukene 27, 28, 29 og 30.

Onsdag før skjærtorsdag stenges det klokken 12.00. Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Barnehagen vil i løpet av året gjennomføre fem planleggingsdager, barnehagen er da stengt. Vi følger de kommunale planleggingsdagene.

 8. AREAL

Leke- og oppholdsareal 1. etg.: ca. 82,0 kvm.

Leke- og oppholdsareal 2. etg.: ca. 72,0 kvm.

Uteareal tilhørende bygningen: 1000 kvm.

Leke- og oppholdsarealet per barn skal minimum være 4,0 kvm for barn over 3 år, og 5,2 kvm for barn under 3 år.

Barnehagen eier en grillhytte på 9,2 kvm med varme- og matlagingsmuligheter i gåavstand fra barnehagen. Området rundt hytten består av skog og naturlekeplass. I tillegg til det ordinære leke- og oppholdsarealet, kan barnehagen bruke hytten/naturlekeplassen som oppholds- og lekeareal om nødvendig.

9. FORELDRESAMARBEID

Det må påberegnes deltakelse i en av barnehagens organer/ komitéer en gang per barn man har i Lunde barnehage, i løpet av barnehagetiden. Dersom det skulle skje at det melder seg færre til deltakelse enn det er behov for, kan barnehagen pålegge foreldre/foresatte et verv, f.eks ved trekking.

      1. Foreldreråd.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.(Barnehageloven)

      2. Samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.(Barnehageloven)

Samarbeidsutvalget i Lunde barnehage består av 2 foreldre, 2 ansatte og eiere. Det anbefales en foreldrerepresentant som SU-leder. Styrer har tale-, forslags-, og møterett. Utvalget skal særlig være med på drøftingen av barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming har hver representant 1 stemme, ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Vanlig flertallsvedtak gjelder.

        3. Arrangement-komité

Barnehagen har en egen komité for å sikre gjennomføring av de sosiale arrangementene. Komitéen organiserer seg selv i.f.t arbeidsfordeling når det gjelder juletrefest, 17.mai og sommerfest, samt eventuelle andre arrangementer komitéen ønsker å stille i stand. Det anbefales at komitéen består av minst 4 medlemmer.

        4. Foreldremøter og foreldresamtaler.

Barnehagen har foreldremøte hvert barnehageår på høstparten. Det tilbys 2 ordinære foreldresamtaler årlig, og flere ved behov. Foreldre/foresatte kan selv etterspørre flere foreldresamtaler eller møter.

10. HELSEMESSIGE FORHOLD

Barnehagen legger stor vekt på å ivareta barnas og de ansattes helse under oppholdet i barnehagen. Det finnes et eget kapittel om smittevern og hygienei barnehagens HMS-system. Alle ansatte gjennomgår førstehjelpskurs og hjerte- lungeredningskurs.

Lunde barnehage har følgende retningslinjer for sykdom hos barnet:

  • Barn med smittefarlige sykdommer må holdes hjemme.
  • Barn med feber og/eller dårlig almenntilstand skal holdes hjemme.
  • Dersom barnehagen opplever barnets almenntilstand som ikke optimal under lek og aktiviteter, må barnet holdes hjemme.
  • Ved oppkast og/eller mageinfluensa, skal barnet alltid holdes hjemme i 48 timer etter siste sykdomstegn.
  • Ved feber skal barnet holdes hjemme til det har vært feberfritt i minst 24 timer, og til almenntilstanden er bra nok for barnehagehverdagen.
  • Barn som ikke kan delta på uteaktiviteter eller i det ordinære pedagogiske tilbudet, skal i hovedsak holdes hjemme.
  • Barnehagen må varsles dersom et barn er sykt eller av en eller annen grunn ikke kan møte i barnehagen.

11. ANSVAR

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for barna. De ansatte i barnehagen skal påse at barnas sikkerhet til enhver tid ivaretas, etter gjeldene lovverk og HMS-rutiner. Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet.

Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

12. HMS/INTERNKONTROLL

Barnehagen har et HMS-system som til enhver tid tilpasses bedriften og gjeldende lovverk.

13. KOMMUNAL STØTTE

Barnehagen oppfyller kommunens vilkår for støtte.

14. POLITIATTEST

Det kreves at alle som arbeider i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende attest fra Politiet før ansettelse.

15. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven §§13 til 13f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 22 og 23.