Verdier og arbeidsmåter

 

VÅRE KJERNEVERDIER:

Vi mener at hvert enkelt menneske har noe å bidra med. Alle er kompetente, alle kan og vil mestre. Vår oppgave er å skape tillit, slik at barn, ansatte og foreldre opplever trygghet og rom for utvikling.

Vi velger å se mulighetene og fokusere på det positive. Vi mener at alle mennesker er unike. Derfor verdsetter vi forskjellene og legger til rette for at hver og en skal få utvikle sine sterke sider.

Lunde barnehage mener at disse verdiene skal ligge til grunn i arbeidet vårt:

Omsorg – Respekt – Anerkjennelse – Likeverd

 

VI ER INSPIRERT AV FILOSOFIEN «REGGIO EMILIA»:

Reggio Emilia har sitt opphav i Nord Italia, fra byen med samme navn. Reggio Emilia er ikke en fastsatt metode, men en filosofi som bygger på ny læring og utvikling. Barnehagen og personalet skal stadig evaluere og utvikle seg. Hver enkelt barnehage må tilpasse pedagogikken til sitt eget miljø.

Grunnleggeren av denne filosofien var barnepsykolog og pedagog Loris Malaguzzi. Han snakket varmt om barnet som en ressurs med enorme muligheter, svært rikt utrustet helt fra fødselen av, fylt av evner og gode egenskaper med lyst til å lære og til å utvikle seg. Filosofiens hovedtanke er å sette barnet i sentrum, gi det mulighet til å være delaktig og ha medvirkning i sin egen hverdag.

Filosofiens barnesyn sier oss at barn lærer best ved førstehåndserfaringer. Dette skjer gjennom forskning, undring over egne interesser, og i samspill med andre barn og voksne. Prosjekt og temaarbeid er derfor sentralt i hverdagen.Skjermbilde 2016-12-09 kl. 09.32.40.png

”Vi spør ikke lenger om hva et barn er. I dialog med barnet, spør vi heller om hva et barn kan bli.

DE TRE PEDAGOGER:

Den voksne:

Den voksne lytter til barna, tolker og forstår. Den voksne skal se hva som opptar barna og være åpen for undring og stille spørsmål som spinner videre på det barna er nysgjerrige på. Den voksne hjelper barna til å finne svar selv, den støtter og rettleder barna ved å lytte, gi anerkjennelse og ha gode samtaler. Den voksne er tilstede med barna, gir tid og rom til refleksjon, undring og fantasi. Den voksne er opptatt av barnas kunnskaper, og forstår at hvert enkelt barn er unikt. Den voksne legger vekt på å lære barna å bli selvstendige og oppmuntre dem til nysgjerrighet og samarbeid hvor de blir inspirert av hverandre

Barnet:

Hvert enkelt barn har medfødte egenskaper og et potensial av enestående rikdom, kraft og kreativitet som ikke skal undervurderes. Barna er i stand til å se ulike muligheter, og å finne egne veier og løsninger. Barna lærer gjennom egne erfaringer og observasjoner i samspill med de andre barna. Barn lærer best ved å være aktive, nysgjerrige og forskende i et stimulerende miljø.

Barna får tid til å stille teorier, utveksle tanker og ideer med hverandre. Vi vil legge til rette for gode møteplasser hvor barna får leke, forske og være kreative med tanke på læring og samhandling både barna i mellom, men også mellom barna og de voksne.

Alle barn har positive sider som skal fremheves, de har krav på en positiv selvopplevelse.

Barna er del av en demokratisk virksomhet hvor de får erfare at deres meninger, tanker og ideer er betydningsfulle for fellesskapet. Barna har tilgang til, og får utrykke seg gjennom forskjellig type materialer.

Det fysiske miljøet:

Det fysiske miljøet som den tredje pedagog skal gjenspeile barnehagens pedagogiske syn. Et gjennomtenkt miljø, som også barna er med å utvikle

Våre rom skal fremme læring, pirre nysgjerrighet og gi skaperglede. Våre rom skal innby til lek, forskning og skapende aktiviteter. Materialet og lekene  barna trenger, skal være oversiktelig plassert og tilgjengelige. Alle kroker skal ha materialer som lokker ungene til gode møter med venner. Rommene skal fenge sansene til barna og være en estetisk kilde. Barnas egne arbeider preger og utsmykker rommene, som skal være både spennende og vakre. Rommene skal endres i takt med det som foregår på avdelingene

Reggio Emilia inspirasjonens styrke er at den viser hva det vil si i praksis å synliggjøre det kompetente, kreative og utforskende barnet.

ET BARN HAR HUNDRE SPRÅK!

Et barn er skapt i og av hundre,
barnet har hundre språk ,
hundre hender,
hundre tanker,
hundre måter å tenke på,
å leke på, å snakke på,
hundre – alltid hundre,
måter å lytte på,
å overraske på og elske på,
hundre gleder,
for å synge og forstå,
hundre verdener,
å oppdage,
hundre å finne opp,
hundre verdener,
å drømme.
Barnet har hundre språk,
men har blitt frarøvet nittini.
Skolen og kulturen,
skiller hodet fra kroppen.
Og barnet blir fortalt;
å tenke uten hender,
å tenke uten hode,
å lytte uten å snakke,
å forstå uten glede,
og elske å fortrylles,
bare til jul og påske,
de blir fortalt; å oppdage en verden som allerede
finnes
og av hundre blir de frarøvet nittini.
de blir fortalt,
at glede og arbeide,
vitenskap og forestillingsevne,
himmel og jord,
fornuft og drøm,
ikke passer sammen.
Kort sagt blir de fortalt
at hundre ikke finnes.
Men barnet sier;
Visst finnes hundre!

Loris Malaguzzi

Reklamer