PEDAGOGISK PLATTFORM

Dette er grunnmuren til vårt pedagogiske arbeid!

FILOSOFIEN «REGGIO EMILIA»:

Vi i Lunde barnehage lar oss inspirere av barnesynet som ligger til grunn i filosofien ”Reggio Emilia”.

Reggio Emilia har sitt opphav i Nord Italia, fra byen med samme navn. Grunnleggeren av denne filosofien, Loris Malaguzzi, var barnepsykolog og pedagog. Han snakket varmt om barnet som en ressurs med enorme muligheter, svært rikt utrustet helt fra fødselen av, fylt av evner og gode egenskaper med lyst til å lære og til å utvikle seg. Filosofiens hovedtanke er å sette barnet i sentrum, gi det mulighet til å være delaktig og ha medvirkning i sin egen hverdag.

Reggio Emilia er ikke en fastsatt metode, men en filosofi som bygger på ny læring og utvikling. Den krever at barnehagen og personalet stadig skal evaluere og utvikle seg. Filosofiens barnesyn sier oss at barn lærer best ved førstehåndserfaringer. Dette skjer gjennom forskning, undring over egne interesser, og i samspill med andre barn og voksne. Prosjekt og temaarbeid er derfor sentralt i hverdagen.

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE:

Lunde barnehage jobber med prosjekt som arbeidsmåte. Et prosjekt defineres som noe ett eller flere barn er interessert i å utforske i to minutter eller i flere måneder. Barnas verden kan sies å være bygd opp av massevis av prosjekter, altså en konstant oppdagerlyst og utforskerglede.

Hensikten med denne arbeidsmetoden er at de voksne hele tiden skal trene seg på å ha et blikk for barnet, som gir de støtte til å gjøre erfaringer på egne premisser. Vi ønsker å være voksne som stiller åpne spørsmål, gir tid og rom for undring og gode samtaler.

Vi er ikke opptatt av rett eller galt, stygt eller fint, det som skjer i prosessen er det viktigste. Vi mener at læring ikke skal bygges på at det er vi voksne som eier kunnskapen, men at det er barnas tanker og ideer som må tas vare på for å skape allsidighet i læringen. Et prosjekt har derfor aldri til hensikt å reprodusere kunnskap, men skal gi rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser og erkjennelser. Dette læringssynet ivaretar barnas rett til å få medvirke.

«Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap». (Giovanni Piazza, Reggio Emilia )

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON:

Vi diskuterer stadig opplevelser fra barnehagehverdagen vår. Vi forteller hverandre om erfaringer som rører noe i oss, drøfter og tolker dette i fellesskap. Vi jobber hele tiden med å forstå oss på barna, på hverandre, og på våre egne avgjørelser. Dette legger grunnlaget for refleksjon og læring, og kalles pedagogisk dokumentasjon.

Sentralt for arbeidet med pedagogisk dokumentasjon, er å arbeide kollektivt med kunnskapskonstruksjoner. Det vil si å diskutere avgjørelser og temaer i fellesskap, om og om igjen, slik at all ”etablert kunnskap” kan bli utfordret på nytt. På den måten får personalet både nye og utvidet forståelse. Lunde barnehage har som mål å være i utvikling når det gjelder å reflektere kritisk over praksisen vår, både individuelt og i fellesskap!

«Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt, om og om igjen, og vi gjør oss synlige for oss selv». (Hillevi, Lenz, Taguchi)