KJERNEOMRÅDER

Disse områdene brenner vi ekstra for, og ønsker å være gode på!

INKLUDERENDE KULTUR – MOT MOBBING:

Barnehagen drøfter enkeltbarn, barnegrupper, relasjoner, lekmønstre, sosiale ferdigheter og barnas generelle trivsel og tilhørighet. Ut i fra erfaringene våre jobber vi kontinuerlig med interne tiltaks- og handlingsplaner med mål om å skape en inkluderende kultur. Et nært samarbeid med foresatte er sentralt.

Vi mener at det er foreldre, barnehagepersonale og andre nære voksne i barnas liv som aktivt bidrar til å videreføre verdier og væremåter til barna. Det er vårt ansvar å være gode forbilder slik at barna inkluderer og viser toleranse for hverandre.

Lunde barnehage vil…

– Gjøre barnehagen til en inkluderende arena.
– Bidra til å styrke toleransen for hverandre.
– Være voksne som er gode forbilder.
…ved å…
– Fremme barnas nysgjerrighet for hverandre.
– Fremheve alle barn som en ressurs i fellesskapet.
– Støtte barna i å finne løsninger i konfliktsituasjoner.
– Observere, tolke og tilrettelegge for positiv lek.
– Være tolerante voksne med respekt for forskjellighet.
– Prate med hverandre med et anerkjennende språk.
– Jobbe mot felles forståelser av gode verdier.

NÆRMILJØ:

Vi er en gjeng med voksne som brenner for å ta med barna på oppdagelsesferder i det naturrike nærmiljøet vårt. Vi benytter oss også mye av grillhytta vår som ligger i et spennende skogsområde. Like i nærheten har vi blitt kjent med hestene ”Brunost” og ”Gulost” som stadig får besøk av Lunde-barna.

Vi er opptatt av å gi barna erfaring med ulikt type terreng, og tilrettelegge for motorisk utfoldelse og mestring. Vi ser også at skogen er en naturlig tilrettelegger for fantasileker, harmonien fremmes, og det er færre konflikter. Det skjer mye positivt samarbeid og kommunikasjon mellom barna. Naturen er en inspirerende arena som også bidrar til at nye vennskapsrelasjoner dannes. Vi erfarer at vårt engasjement for å være på tur i ulike retninger, gir barna trygghet, kjennskap, og eierforhold til deres eget nærmiljø.

SPRÅK:

Barn med god språklig kompetanse har et bra utgangspunkt for deltakelse i lek, samspill med andre barn, danning av vennskap og utvikling. Språkferdigheter er også et redskap for tenkning og hjelper barnet til å bearbeide inntrykk og konstruere kunnskaper.

Et godt språkmiljø i barnehagen er avgjørende for både nåtidsperspektivet og fremtidsperspektivet. Barnas språklige og skriftlige ferdigheter senere i livet har vist seg å ha sammenheng med det språklige miljøet barnet er vokst opp i.

Barnehagen skal støtte, tilrettelegge og gi barna positive erfaringer med å bruke språket. Vi skal tilegne oss kompetanse og arbeide bevisst med å ha et positivt og aktivt språkmiljø her i barnehagen.

Lunde barnehage vil…

– Være stillasbyggere i samtalen ved å gi barnas ytringer  rett språklig form.
– Være gode lyttere som responderer på det barna ønsker å fortelle.
– Undre oss, stille åpne spørsmål og fantasere sammen med barna.
– Bruke bøker og være bevisst på språklig bearbeiding av innholdet.
– Arbeide med ord og forståelser av begreper.
– Være bevisst på språket vårt i alle hverdagssituasjoner.

LEKENS EGENVERDI:

Når barn leker, bruker de fantasi og kreativitet. De samarbeider, utvikler språket, opplever vennskap, livsglede og humor. Barna byr på seg selv i leken og er en del av et fellesskap. I leken er barna frigjorte og har en indre motivasjon for å utfolde seg. Det barn ønsker aller mest, er å få leke.

Derfor lærer de voksne å kjenne enkeltbarn og barnegrupper best gjennom leken. Da er barna i et samspill som sier oss noe om barnas kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Dette legger et grunnlag for personalet til å observere og tilrettelegge for progresjon i barnas sosiale kompetanse, mestring og motorikk.

På den måten har leken en stor egenverdi! Leken er kjernen i vårt arbeid, og den skal komme først.

Leken er naturlig, men den kommer ikke alltid av seg selv, og den utsettes ofte for avbrytelser. Derfor vil vi i Lunde barnehage gi barna god tid til å leke. Vi voksne ønsker å være gode støttespillere når leken trenger å videreutvikles, og delaktige lekekamerater når barna ønsker det.

MILJØ & HELSE:

Det er barna som skal forvalte jorda etter oss. Lunde barnehage ønsker å skape gode holdninger til miljøarbeid hos den kommende generasjonen, slik at det som sees på som tiltakfor miljøet for den nåværende generasjonen, blir en naturlig delav hverdagen for den neste.

Barnehagen vil gå foran som et godt helse- og miljøeksempel gjennom:

– Kildesortering av avfall
– Kompostering av matavfall
– Miljøriktige innkjøp av mat og materiell
– Kunnskap om natur og miljø
– Respekt for skogen og økosystemene og dyrene som lever der
– Gjenbruk av avfallsfragmenter til bruk i lek og som formingsmateriell
– Bærekraftige holdninger og verdier
– Et variert mattilbud med fokus på måltidets næringsbalanse, og råvarenes kvalitet
– Fokus på matlagning og måltidene som pedagogiske prossesser